karakter

nyereményjáték szabályzat

nyereményjáték szabályzat

karakter

A hónap laktózmentes terméke
nyereményjáték szabályzat

2016. 02. 04.

A Hónap Laktózmentes Terméke – Nyereményjáték – Részvételi feltételek és szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

1. Nyereményjáték összefoglalása

A Naszálytej Zrt. „A Hónap Laktózmentes Terméke” címmel nyereményjátékot hirdet, 2016. február 4. és február 28. között. A játékra a www.facebook.com/laktozmentes.hu oldalon meghirdetett termékek (Magic Milk márkájú túró és Magic Milk márkájú vajkrém) záró fóliájának postai úton történő beküldésével lehet részt venni. A játékba csak akkor érvényes a jelentkezés, ha a borítékon vagy a borítékban megtalálható minimum 2 db, a megnevezett termékekhez tartozó záró fólia, valamint a játékban résztvevő neve és címe, ahova a nyeremény postázható. A pályázatokat a Premier PR Kft. címére kell beküldeni: 1053 Budapest, Fejér György utca 8. A beérkezett borítékokból Szervező 10 nyertest választ, akiknek névsorát a www.facebook.com/laktozmentes.hu oldalon tesz közzé. A nyertesek nyereményüket postán kapják meg, az általuk megadott címre.

 

2. Játék szervezője

A Játék szervezője a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (cím: 2600 Vác, Deákvári fasor 10.) (továbbiakban: Szervező), amely vállalat a www.facebook.com/laktozmentes.hu közösségi média oldalon futó, postai úton történő jelentkezéshez kötött nyereményjáték (továbbiakban: Játék) során elkészülő adatbázis tulajdonosa. A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a Premier Public Relations Kft. (cím: 1053 Budapest, Fejér György u. 8. 1.em. 2.aj. adószám: 14653591-2-41) (továbbiakban: Lebonyolító) végzi.

A Játékban való részvétel feltételei a következők:

 

3. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban magánszemélyek vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), akik korlátlan alkalommal nyújthatnak be pályázatot a Játékra. A pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a játékos 18 éven felüli természetes személy és Magyarországon bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a nyereményjáték nyertese cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 18 éven aluli természetes személyek nem vehetnek részt a Játékban.

A Játékban NEM vehetnek részt a Szervezők és Lebonyolítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Résztvevő a Játékra történő nevezéssel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4. Játék leírása, menete, nyertesek:

A Játékban való részvétel feltétele, hogy Játékos beküldjön Lebonyolító címére 2 db, a Magic Milk túró és/vagy vajkrém termék zárófóliát. Emellett a Játékban való részvételnek feltétele, hogy Játékos megadja a részvételhez szükséges személyes adatait (név, postai cím). Játékos a pályázat beküldésével automatikusan elfogadja a jogi és adatvédelmi nyilatkozatot. A Játékban való részvétel nincs regisztrációhoz kötve.

A Játékba beérkezett pályázatok közül Lebonyolító február 29-én 10 db nyertest választ, kézi sorsolással, közjegyző jelenlétében. A nyertesek névsorát Szervező Facebook oldalán teszi közzé.

A Szervezők kizárják a felelősségét arra az esetre, ha postai vagy más, rajtuk kívül álló okok ill. technikai problémák miatt a pályázat nem érkezik be a meghirdetett sorsolási napra.

 

5. A Játék időtartama

A nyereménysorsolás február 29-én, 14 órakor történik, az addig beérkezett pályázatokból.

 

6. A Játékban való részvétel

Játékos az adatai megadásával és a pályázat beküldésével automatikusan elfogadja a részvételi szabályzatot és a jogi és adatvédelmi nyilatkozatot. Tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

7. Nyeremények, nyertesek
A Szervező és a Lebonyolító a nyerteseket közjegyző jelenlétében történő kézi sorsolás keretében választja ki, a győztesek névsorát a www.facebook.com/laktozmentes.hu weboldalon teszi közzé, a nyereményeket postán juttatja el a nyertesekhez, az általuk megadott postai címre. A meghirdetett időpontban 10 nyeremény kerül kisorsolásra, 10 személy, nyertes részére, pótnyertesek sorsolása nélkül. A nyeremény Magic Milk termékekből álló, egyenként legalább 5.000 HUF értékű ajándékcsomag. Nyereményeket Szervező kézbesíti. Szervező kijelenti továbbá, hogy a nyeremények megvásárlásának költségeit, valamint azok mindennemű adóvonzatát fedezi. A nyeremények változtatási jogát Szervező fenntartja.

 

Lebonyolítók a nyerteseket a sorsolást követő hét naptári napon belül, a pályázati dokumentumon (postai boríték) megadott postai címen megkeresik, a nyeremény kézbesítésével együtt. A nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertesek részére. Abban az esetben, ha a nyertes nem található a megadott címen vagy nyereményét nem veszi át, akkor a Szervező a kapcsolatfelvételtől számított további öt (5) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre postai úton, a nyeremény kézbesítésével együtt. Amennyiben a nyertes a második eredménytelen kapcsolatfelvételt követő öt (5) naptári napon belül sem jelentkezik, Szervező nem kísérel meg több kapcsolatfelvételt. A továbbiaknak a nyertesnek a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van még lehetősége nyereményét átvenni.

A nyeremény nem átruházható, készpénzre vagy bármilyen egyéb jutalomra nem váltható át.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • a neki küldött postai küldeményt nem veszi át;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a beküldött logó és termékmegnevezés kivágás nem a Magic Milk túróról és/vagy vajkrémről származik;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

8. Nyertesek értesítése

A nyertesek névsorát Szervező Facebook oldalán teszi közzé. A nyerteseket közvetlenül minden esetben a Pályázat során megadott postai címen keresztül értesítik, kivéve, ha a Játékos a pályázata mellett e-mail címét vagy telefonos elérhetőségét is megadta. Ebben az esetben ez az elsődleges kapcsolat felvételi eszköz. Ha a Játékos nem ad meg postai címet, vagy a megadott postai cím megszűnik, vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

 

9. Nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a Lebonyolítók postán, minden költséget átvállalva, vagy előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy egyéb más módon juttatják el a nyertesnek. Személyes átadás esetén a nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. A nyeremény átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terheli.

Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

 

10. A Szervezők felelőssége

Szervezők kizárják felelősségüket a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére postai úton elküldött értesítés – a Szervezőknek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

11. Adatkezelés és adatvédelem

A pályázaton való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A pályázat során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervezők és Lebonyolítók a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása céljából kezelik és dolgozzák fel. Az adatkezelés során a Szervezők és Lebonyolítók maradéktalanul betartják az információs önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A Játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen Játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A Szervezők és Lebonyolítók az adatkezelést az Adatvédelmi Hatóság részére bejelentették, az adatkezelési azonosító megkérése folyamatban van.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyertes nevét, címét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

A Pályázat beküldésével egyidejűleg a Játékos kijelenti, hogy jelen Játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.

Budapest, 2016. 02. 04.